Skip to main content

Rola inovačných lídrov v priemyselných podnikoch je čoraz významnejšia. Podieľajú sa na tvorbe inovačného prostredia a na rozvoji inovatívne rozmýšľajúcich zamestnancov. Aktivujú inovačné tímy, dizajnujú nové, unikátne hodnoty pre zákazníka, kreujú budúcnosť priemyselného podniku. Aké vlastnosti a zručnosti má mať inovačný líder? Aké úlohy a aktivity má vykonávať? Čo má dosiahnuť počas svojho pôsobenia? A ako sa môže stať inovačným lídrom aj zamestnanec?

Vlastnosti a zručnosti

Mohli by sme spolu, hneď teraz, vytvoriť dlhý zoznam vlastností inovačného lídra a vymenovať, čo  všetko má ovládať, aké má mať zručnosti a schopnosti. Tomu sa však budeme viac venovať na niektorom z inovačných workshopov. Spomeniem však aspoň niekoľko vlastností, ktoré by inovačnému lídrovi určite nemali chýbať:

  • schopnosť prinášať inšpirácie, nápady a príbehy
  • bezhraničná kreativita – vytvára priestor pre nové myšlienky a ich spájanie
  • dobrá nálada a nadšenie – aj prostredníctvom humorných aktivít, diskusií, myšlienok pre zamyslenie smerovaných na oblasť inovácií
  • schopnosť objavovať potenciál vo svojich kolegoch a pomáhať im rozvíjať ho
  • sebarozvoj – neustála práca na zdokonaľovaní svojich inovačných zručností, kreativity a schopností súvisiacich s vedením ľudí

Aktivity a úlohy

Medzi dôležité aktivity a úlohy, ktoré sú podľa mojich osobných skúseností dôležité u inovačných lídrov v súčasných podmienkach, patria: rozvoj dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávanie energie, nadšenia a povzbudenia, ale aj pomoc pri rozvoji zamestnancov v oblasti inovačných zručností, inžinierskej kreativity a predstavivosti (personalizovaný rozvoj). Inovačný líder by mal byť inšpirátorom, radcom a poskytovateľom príkladov a príbehov z praxe a zo života. A zďaleka to nemusia byť len aktivity odborného charakteru, rovnako dôležité sú zručnosti sociálneho charakteru, ktorých význam v tejto oblasti neustále rastie. Inovačný líder sa nezaobíde bez schopnosti vedieť sa vcítiť do situácie druhého (empatia), budovať vzájomnú dôveru medzi zamestnancami. Medzi jeho silné stránky patrí aj danosť prenechávať zodpovednosť na iných, vytvárať pozitívne povedomie a dobrú pracovnú atmosféru. To všetko smeruje k vytváraniu podmienok pre generovanie inovačných nápadov a kreativity. Z pracovných aktivít by som určite spomenul aj vytváranie príležitostí pre experimentovanie a objavovanie nových vecí a spôsobov „robenia vecí inak“, či generovanie nových biznis modelov. Na tejto ceste ho určite podporia diskusné stretnutia, tréningy a workshopy, ale aj budovanie inovačných priestorov (kreatívne laboratóriá pre biznis nápady) a pod.

Ciele a KPIs

Čo potrebujú dosiahnuť inovační lídri v priemyselných podnikoch? Aké KPIs sa im budú počítať? Hlavným cieľom inovačných lídrov je vybudovať v podniku takú inovačnú kultúru, ktorá dokáže prinášať životaschopné a najmä biznisovo orientované inovácie, čiže inovácie, ktoré budú fungovať v praxi. Vytvorenie inovačnej kultúry je postupné. Hlavnou úlohou inovačných lídrov v prvej fáze je vytvorenie inovačnej atmosféry a nastavenie myslenia a názorov zamestnancov podporujúcich inovácie. Nemôže chýbať nadšenie, zanietenie, energia, ktoré prispejú k podpore, či obratu rozmýšľania o inováciách v priemyselnom podniku. Ide o tzv. kvalitatívne inovačné ukazovatele. Existujú však aj kvantitatívne inovačné ukazovatele, ktoré sú viac späté s ekonomickým hodnotením inovačného úsilia, napr. návratnosť investícií, výška obratu z inovácií, či počet nových zákazníkov, uvedenie a predaj inovácií na trh, ale aj rast podielu na trhu vďaka inováciám a pod. Je potrebné rátať s tým, že pri inovačnej oblasti sa finančné ukazovatele nedostavia hneď. Vyžaduje si to čas. Ale áno, inovovanie je rizikový biznis. Nie je to niekoľkoročný zavedený a fungujúci biznis. Potrebujeme objavovať nové príležitosti a rozvíjať ich. Potrebujeme objavovať nové veci, ale aj vylepšovať to, čo funguje a má potenciál pre rast.

Ako sa stať inovačným lídrom

Niekto má prirodzenú autoritu na to, aby bol lídrom. Rovnako však platí, že ani táto danosť nemusí stačiť. Byť inovačným lídrom si vyžaduje neustále zdokonaľovanie nadaní a talentov, ktoré vám boli dané do vienka. Osobný rozvoj zručností, schopností, charakterových vlastností s vlastnou osobnou misiou a víziou. Aj tu platí, že aj keď máte talent na niečo, potrebujete ho rozvíjať a trénovať, aby nezanikol. Tak je to aj s líderstvom, ak chcete byť inovačným lídrom, musíte sa v danej oblasti rozvíjať, trénovať svoje zručnosti. Byť lídrom si vyžaduje personalizovaný rozvoj a určitý plán, čo trénovať, s kým, ako a najmä kedy.

A práve vtedy sa vám bude dariť vybudovať inovačnú kultúru tak, ako sa to podarilo spoločnosti Toyota. Tá je skvelým príkladom, ako dospieť postupnými krokmi do najvyššieho stupňa inovačnej vyspelosti. Z hľadiska premeny kultúry podniku na inovačnú je jednou z jej priorít prechod od zásady „čo ľudia robia“ k zásade „kým ľudia sú“.