Skip to main content

Vedenie každého progresívneho podniku by sa chcelo dopracovať k silne angažovaným zamestnancom, zapáleným a nadšeným pre inovácie, takým, ktorí neustále hľadajú nové spôsoby, ako robiť veci lepšie a jednoduchšie. Je to však možné, keď má každý z nich denne pred sebou obrovské množstvo práce, operatívy… Cesta k zamestnancom nadšeným pre inovácie, a vytváranie živej inovačnej kultúry v podniku, nie je zďaleka taká jednoduchá a bežná vec. S faktormi, ktoré môžu podnikom pomôcť rozvíjať angažovanosť zamestnancov, ich nadšenie a proaktívny prístup k inovovaniu, však vieme veľmi efektívne pracovať.

Zvýšenie angažovanosti a nadšenia pre inovácie, rovnako ako vytvorenie vhodných podmienok pre inovovanie, si nevyžadujú len čas, ale najmä skutočné odhodlanie top manažmentu venovať sa budúcnosti podniku. Inovácie sú témou budúcnosti a nejde len o inovácie výrobkov. V skutočnosti ide o inovačnú zmenu a rozvoj zamestnancov (či už lídrov, manažérov, inžinierov, ale aj bežných zamestnancov), ktorí sú nositelia nápadov, nových netradičných riešení, nového prístupu k práci. Zamestnanci sú dizajnéri inovácií.

Dôvera

Nadšenie pre inovácie nevybudujete zo dňa na deň. Ako to urobiť? Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich angažovanosť a nadšenie je dôvera. Budovanie dôvery v podniku je založené na konkrétnych nefalšovaných úprimných činoch, rozhodnutiach a ľudskom prístupe. A nositeľmi dôvery sú všetci zamestnanci.

Lídri

Kľúčovým prvkom pri budovaní dôvery sú lídri, ktorí udávajú smerovanie, nastavujú zmysel, budujú povedomie o tom, čo chce podnik dosiahnuť. Lídri v podnikoch sú pod drobnohľadom ostatných,  musia byť príkladom. A nejde len o dôveru, ale aj o to, ako lídri podporujú rozvoj svojich zamestnancov, aby aj oni raz mohli byť lídrami. Lídri potrebujú „zapáliť“ ostatných.

Akčnosť

Angažovanosť a nadšenie pre inovácie si vyžaduje inovačnú akčnosť. Z pozície lídrov, resp. vedenia  podniku, je potrebné získavať si pozornosť zamestnancov prostredníctvom rôznych vnútropodnikových aktivít. Tie dokážu ostatných povzbudiť k činom a k akčnosti. O akých činoch hovoríme? V prevažnej miere ide o aktivity spojené s objavovaním nových vecí, spôsobov, ako robiť veci lepšie, ale aj rozvojom osobných zručností v oblasti inovácií a kreativity. Jednou z pozitívnych aktivít je vzdelávanie, tréning a školenia netradičnými formami. Nadchnúť dokáže aj atraktívna inovačná výzva.

Kreativita a podmienky

Akčnosť je spojená s kreativitou a tvorbou priestoru pre prejavenie sa. Priemyselné podniky potrebujú svoju pozornosť orientovať viac na objavovanie neobjaveného (nepovšimnutého) potenciálu svojich zamestnancov. Personalizovaná analýza zamestnancov, a následne personalizovaný rozvoj potenciálu je cesta k budovaniu angažovanosti, nadšenia a využitia zručností, znalostí, ale i úplne nových schopností zamestnancov. Rozvíjajte bezhraničnú kreativitu zamestnancov, vytvárajte podmienky a prostredie, ktoré pomôže rozvoju inovácií.

Čo ešte môže pomôcť pri budovaní angažovanosti a nadšenia pre inovácie? Poznáte to veľmi dobre: empatia, osobný prístup, záujem o druhého, uznanie a poďakovanie, vedenie príkladom, otvorená komunikácia, autentickosť, zmysel toho, čo robím, vízia kam smerujeme, emočné nastavenie, atmosféra v podniku, robiť niečo pre iných, robiť niečo pre sebarozvoj, objavovanie úplne nových vecí, zvedavosť, experimentovanie a prototypovanie, tímovosť a dobré vzťahy na pracovisku a ďalšie.

Prekážky a bariéry

Netreba však zabúdať aj na prekážky a bariéry, ktoré sú pri inovovaní veľmi silné, a objavujú sa veľmi často. Na ktoré je potrebné dať si zvlášť dobrý pozor?

 • Zotrvačnosť – zostávať v starých koľajach, udržanie si istoty a pohodlia, prechod do lenivosti
 • Úsilie – prehnaná predstava o veľkosti vynakladanej námahy niečo vykonať, predstava o množstve práce, ktoré je potrebné pri inovovaní vykonať
 • Emócie – negatívne emócie vyvolané ohrozením z nového, nervozita, strach z neznámeho
 • Odpor – voči novým veciam a zmene vyvolané obavami
 • Mýtizácia – vytváranie múrov, bariér a predsudkov v hlavách
 • Časové obmedzenia – nedostatok času ovplyvnený aj tým, že výsledok nie je vidieť hneď
 • Odôvodnenie – chýbajúci zmysel prečo to robiť, a čo z toho ja osobne budem mať

Ako by ste mohli aj vy zvyšovať nadšenie pre inovácie? Ponúkam pár návrhov, ako začať krôčik po krôčiku, v každodenných aktivitách budovať základy angažovanosti zamestnancov.

 1. Spoločné aktivity zamestnancov, kde sa môžu viac spoznať z hľadiska kreativity, inovačného a podnikateľského myslenia (aktivity prinášajúce nezvyčajné zážitky a humor, napr. nezvyčajní hostia a ich príbehy)
 2. Neformálne stretnutia s vedením podniku (napr. raňajky s riaditeľom firmy, súťaž s top manažérmi a iné, úplne netradičné stretnutia)
 3. Kreatívne vizuálne zobrazovanie informácií, aktivít (inovačný marketing, infografiky, plagáty, vytvorenie podnikovej spravodajskej TV)
 4. Robenie pozitívnych neočakávaných vecí pre zamestnancov (vytváranie pracovného prostredia, kde zamestnanci radi chodia)
 5. Výnimočné celofiremné interné projekty s dôležitou úlohou pre zamestnancov (challenges)
 6. Podpora tvorby vlastných interných startup projektov (Intrapreneurship Program)
 7. Oslavovanie pozitívnych dosiahnutých výsledkov firemného biznisu, ale aj čiastkové úspechy (zvyšovanie povedomia o vplyve inovácií na trh)
 8. Predstavovanie inovačných príkladov z firiem zo slovenského priemyselného prostredia (návštevy, exkurzie do iných podnikov, vytváranie „podnikových kamarátstiev“)
 9. Neustála komunikácia a vysvetľovanie vízie, zmyslu, cieľa a toho, čo zamestnancom prinesie ich angažované úsilie
 10. Organizovanie zábavných súťaží, napr. Inovátor roka, Kreatívec roka, a iné
 11. Plán personalizovaného rozvoja zamestnancov v oblasti inovácií a inžinierskej kreativity, ale i ďalších moderných zručností
 12. Aktivity reálneho prototypovania, testovania a experimentovania vygenerovaných nápadov (vybudovanie experimentálneho priestoru)

Zvyšovať angažovanosť a nadšenie pre inovácie v priemyselných podnikoch nie je záležitosťou jedného, či dvoch dní, jedného či dvoch workshopov. Musí to byť súčasť budovania celopodnikovej inovačnej kultúry. Je to prirodzený vývoj, evolúcia podniku. Lídri podnikov sa musia vyzbrojiť trpezlivosťou, vytrvalosťou a úprimným odhodlaním. Niekedy nie je možné mať všetko hneď, veci musia dozrieť. A čo môžu urobiť samotní zamestnanci pre zvýšenie svojej osobnej angažovanosti a nadšenia? Dobrým nápadom je uvažovať nad svojou osobnou víziou, misiou a hodnotami, tie priniesť do podniku, a pozitívne vplývať na svoje okolie. Nájsť si vlastný osobný zmysel toho, čo robím, je jedným zo silných faktorov pre nadšenie a posúvanie sa dopredu. Meniť seba, inovovať seba samého.